Нова редакція українського правопису. Вивчаймо!

розміщено в: Publications, Публікації | 0

Увага! Починаймо вивчати нову редакцію Українського правопису-2019!

Змін небагато! Їх легко запам’ятати.

3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції «Українського правопису» буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.
З цього моменту рекомендовано застосовувати правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя України.

Приклади подає Інститут мовознавства НАН України.

1. БЕЗ ВАРІАНТІВ
проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)
плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,

НАПИСАННЯ РАЗОМ
мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ
священник (як письменник)

Святвечір

З великої букви пишемо перше слово назв церков:
Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква.
У назвах найвищих органів влади і державних установ України:
Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни з великої букви пишемо всі слова.

Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві́тер, ґуґл);

назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа “Фейсбу́к”, енциклопе́дія “Вікіпе́дія”);

назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

2. ВАРІАНТИ (правописна варіантність)

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА

і́рій і и́рій, і́род і и́род

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си

Ще кілька новацій:

Тільки і вживаємо:

1) якщо зіставляємо поняття: Дні і ночі; Батьки і діти; Правда і кривда; Просте і складне речення.

Варіанти із, зі (зо) вживаємо перед буквами, що передають важкі для вимови збіги приголосних, та для досягнення милозвучності.

ФЕМІНІТИВИ

За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі.

Найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ:

а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка та ін.

Суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: учени́ця.

Суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня.

Суфікс -ес- рідковживаний: дияконе́са, патроне́са, поете́са.

Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишуться з великої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше такий “привілей” мала лише Батьківщина).

Із “Правопису-2019”: бі́знес-проє́кт, до́пінг-контрóль, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, компа́кт-диск, кре́кінг-проце́с, піа́р-áкція, піа́р-кампáнія, фан-клýб, фі́тнес-клуб, медіакритика, медіалінгвістика, краї́на-інвéстор, краї́на-кредитóр; День па́м’яті та прими́рення, День Незале́жності Украї́ни, День Собо́рності Украї́ни, День Конститу́ції Украї́ни, Благові́щення, Вели́кдень, Петра́ й Павла́, Покро́ва, Різдво́, Вели́кий піст, Різдвя́ний піст, Петрі́вка, Пили́півка, Спа́сівка, Страсни́й ти́ждень, Страсна́ п’я́тниця.

Залишити відповідь